Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROSIEANDLOU.COM

 

§1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych: Agnieszka Nadolna, Krzysztof Nadolny – wspólnicy spółki cywilnej R&L FASHION Agnieszka Nadolna, Krzysztof Nadolny spółka cywilna (NIP: 8971867409 REGON: 383595077) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Przyjaźni 4k/26, 53-030 Wrocław, adres e-mail: shop@rosieandlou.com.

2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa firmy lub innego podmiotu/instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

3. Adres reklamacyjny: R&L FASHION Agnieszka Nadolna, Krzysztof Nadolny spółka cywilna, ul. Przyjaźni 4k/26, 53-030 Wrocław.

4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem rosieandlou.com/strona/wysylka zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

5. Dane kontaktowe:

R&L FASHION Agnieszka Nadolna, Krzysztof Nadolny spółka cywilna

ul. Przyjaźni 4k/26

53-030 Wrocław

e-mail: shop@rosieandlou.com

telefon: +48 506 107 432

Sposób porozumiewania się z Konsumentem: mailowo, listownie,  telefonicznie.

6. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

7. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem rosieandlou.com/strona/wysylka

8. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) i innymi stosownymi przepisami prawa, przy czym na potrzeby reklamacji/ewentualnych roszczeń Klienta wynikających z  realizacji zamówienia, dowodem potwierdzającym zakup może być również potwierdzenie przelewu za zamówienie bądź inny  dokument.

9. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

10. Klient – podmiot, który korzysta ze Sklepu internetowego, w tym składa Zamówienia i korzysta z usług drogą elektroniczną, zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.

11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).

12. Konto – dedykowany Klientowi element Sklepu internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

13. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

14. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.

15. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Klienta.

16. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

17. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

18. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem rosieandlou.com/strona/wysylka.

19. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Klientów, prawa Klientów i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: rosieandlou.com/strona/polityka-prywatnosci.

20. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r., poz.827 z późniejszymi zmianami).

21. Produkt – towar dostępny w sklepie, który może być przedmiotem zamówienia.

22. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

23. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

24. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

25. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

26. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem rosieandlou.com za pośrednictwem, którego Klient może złożyć zamówienie.

27. Sprzedający:

Agnieszka Nadolna, Krzysztof Nadolny – wspólnicy spółki cywilnej R&L FASHION Agnieszka Nadolna, Krzysztof Nadolny spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Przyjaźni 4k/26, 53-030 Wrocław, NIP: 8971867409, REGON: 383595077

zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

KONTO BANKOWE: 91 1140 2004 0000 3102 7888 7062

28. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

29. Termin realizacji – podana na karcie produktu lub na stronie rosieandlou.com/strona/wysylka liczba godzin lub dni roboczych, nie obejmująca czasu Dostawy.

30. Umowa – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.

31. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

32. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której publicznie zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

33. Wada prawna – gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

34. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się w krajach wymienionych na stronie rosieandlou.com/strona/wysylka.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: szczegółów zamówienia (numeru zamówienia, produktów objętych zamówieniem oraz wartości zamówienia), sposobu i kosztu dostawy, adresu dostawy(pocztowy)/punkt odbioru, wybranej formy płatności, danych do przelewu w przypadku wyboru płatności przelewem, informacji o prawie odstąpienia od umowy w wersji pdf, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf,  linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy oraz dowodu zakupu w postaci faktury elektronicznej w przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury VAT w trakcie składania zamówienia i podania danych niezbędnych  do wystawienia faktury.

Jednocześnie do zrealizowanego zamówienia wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy dołączany jest paragon, chyba że Klient otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury elektronicznej.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu. Sprzedający zapewnia Klientowi korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera. Dla złożenia zamówienia w sklepie niezbędne jest również aktywne konto e-mail.

10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia poprzez utworzenia indywidualnego Konta. W tym celu Klient, na stronie rosieandlou.com/konto/rejestracja powinien podać e-mail i hasło, niezbędne do utworzenia Konta. E-mail stanowi jedocześnie login Klienta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w sklepie. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest aktywne konto e-mail.

11. Klient zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup”.

3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:

a. przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego,

b. przelewem online,

c. kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro).

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000320590, NIP 585-13-51-185).

5. Realizacja zamówienia płatnego przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. Po upływie ww. terminu zamówienie zostaje anulowane.

6. Realizacja zamówienia płatnego przelewem online lub kartą płatniczą następuje po uzyskaniu przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji płatności.

7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu lub na stronie rosieandlou.com/strona/wysylka, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów lub na stronie rosieandlou.com/strona/wysylka.

8. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem rosieandlou.com/strona/zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres: R&L FASHION Agnieszka Nadolna, Krzysztof Nadolny spółka cywilna, ul. Przyjaźni 4k/26, 53-030 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres: shop@rosieandlou.com.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Zapisy  niniejszego regulaminu dotyczące Konsumenta  zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się  do osoby fizycznej  zawierającej  ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§5 Rękojmia, reklamacje

1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia), z zastrzeżeniem że powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której to osoby  stosuje się zapisy niniejszego paragrafu - za wyjątkiem § 5 pkt. 13 zdanie drugie - oraz  zapisy paragrafu 1 w zakresie definicji wad.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że  wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.

11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 561[5] kodeksu cywilnego: oświadczenia o obniżeniu ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. W terminach określonych w §5 pkt 14-15 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

18. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-17, z tym że bieg terminu, o którym mowa w §5 pkt 15  rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

19. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a  -w przypadku wady prawnej- nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu w przypadku wady prawnej. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

20. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

21. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w przepisach prawa.

22. Reklamacje należy składać na piśmie na adres reklamacyjny podany w niniejszym regulaminie lub na adres mailowy: shop@rosieandlou.com. Zgłaszając reklamację należy wskazać dane reklamującego, dane reklamowanego produktu tj. nazwę, rozmiar, cenę, numer zamówienia (opcjonalnie) lub inne dane umożliwiające zidentyfikowanie reklamowanego produktu, a także opis zastrzeżeń/przyczynę reklamacji. Reklamowany produkt należy odesłać/dostarczyć na koszt Sprzedającego na adres reklamacyjny wraz z dowodem zakupu. Z zastrzeżeniem pkt. 13 niniejszego paragrafu Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację (mailowo lub listem poleconym) w ciągu 14 dni kalendarzowych. Sprzedający podejmie wszelkie kroki, aby w jak najkrótszym terminie rozpoznać reklamację.

Ewentualne uszkodzenia przesyłki/produktu lub braki dostrzeżone przy odbiorze  należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę i jeżeli jest to możliwe uzyskać od niej pisemne potwierdzenie tej okoliczności ze wskazaniem zaistniałych uszkodzeń. O takiej sytuacji należy zawiadomić również Sprzedającego (na adres: shop@rosieandlou.com lub pisemnie na adres reklamacyjny wskazany w  regulaminie) i przesłać mu potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, o ile je uzyskano. W razie takiej sytuacji zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej ww. okoliczności, o ile jest to możliwe.

Dostarczenie przez Klienta ww. potwierdzenia uszkodzeń lub braku towaru czy ww. dokumentacji fotograficznej  nie stanowi warunku rozpatrzenia jego reklamacji,  ale ułatwi Sprzedającemu jej rozpoznanie. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sprawdzić również stan jej zawartości i jeśli to możliwe  odnotować ten fakt w ww. potwierdzeniu uszkodzeń.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym  do realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO), w celu i zakresie niezbędnym do bieżącego informowania Klienta o Produktach i świadczonych przez Sprzedającego usługach na podstawie zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu i zakresie jaki jest uzasadniony prawnym obowiązkiem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

4. Na potrzeby realizacji zamówienia Klienta zbierane są następujące dane osobowe:

a. imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu lub/i zaadresowania przesyłki;

b. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu lub/i zaadresowania przesyłki;

c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d. numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z dostawą (wymagany przez przewoźników);

e. NIP – niezbędny do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

5. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia, zawiera polityka prywatności.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie  wraz z aktualnym brzmieniem regulaminu zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub  w przypadku wprowadzenia przez Sprzedającego nowych funkcjonalności lub usług objętych regulaminem  bądź w przypadku  ich modyfikacji lub  ich wycofania.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin rosieandlou.com/strona/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zapisów regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

4. W razie zaistnienia sporu Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedającym;

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

6. Konsument ma prawo złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2021 r. i obowiązuje od tego dnia.

WZÓR formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość (pobierz formularz)

Pobierz Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl